V procese, Prievidza

Workshop mappingu
Crossroad
Vzniku každého diela predchádza určitá cesta. Väčšinou sa tento proces nazýva tvorba alebo proces tvorby. Je to činnosť umelca, tvorcu, smerujúca k nejakému cieľu. Výsledkom je umelecké dielo, v akejkoľvek podobe alebo forme. Proces vzniku je neoddeliteľnou súčasťou diela, napriek tomu sa koncepcia výstavy V procese zameriava na oddelenie procesu tvorby od výsledku.
 
Dôvod tohto oddelenia je jednoduchý – upriamiť pozornosť na proces, tvorbu, na cestu umelca k cieľu. Výtvarnému dielu je pozornosť prikladaná automaticky a neustále, proces vzniku býva často niekde v pozadí, prípadne je sprostredkovaný iba prostredníctvom akéhosi príbehu o vzniku diela. Pozornosť sa teda upriamuje primárne na cieľ a výsledok. Mnoho krát je ale cesta k jeho dosiahnutiu minimálne rovnako fascinujúca ako dielo samotné a v istých prípadoch je dokonca cesta dôležitejšia ako dielo samotné. Výtvarný umelec miluje svoju prácu, a teda cestu, tvorbu, budovanie niečoho, koncipovanie myšlienok. Pre tvorcu je proces tvorby veľmi dôležitý.
 
Koncept výstavy V procese sa zameriava na vznik a vzťahuje pozornosť k procesu tvorby. Cieľ, výsledok procesu vzniku, sa stáva nepodstatným a utajeným, dielom sa stáva proces, ako dielo vznikalo. Forma sprostredkovania však musí byť uchopiteľná, schopná prezentácie, nielen verbálne či písomne, ale aj obrazovo. Výstava sa preto skladá z fotografií, videí, objektov, artefaktov, poznámok. Jedná sa o formu určitej dokumentácie čo najpútavejšou formou. Výber sa snaží zaujať diváka vizuálne i obsahovo. Väčšinou ale dokumentácia vzniku zostáva v pozadí, preto mnoho možno veľmi zaujímavých procesov vzniku zostáva navždy len v podobe určitých legiend. Ďalším špecifikom je istá surovosť záznamu. Keďže sa pozornosť vzťahuje v prvom rade na výsledok tvorby, tvorba samotná, ak vôbec je dokumentovaná, je zaznamenaná surovo, jednoducho, ale čo je veľké plus, autenticky. Príznačným prvkom je aj náhoda a neupravenosť. 
 
Výstava V procese ponúka iný uhol pohľadu a snaží sa vymedziť voči záznamom performancií, či iným presahom k výtvarnému dielu samotnému. Približuje cestu, po ktorej kráča umelec. 
 
Vystavujúci autori:
Zoltán Agócs, Lukáš Matejka, Dáša Klapitová, Štefan Oliš, Alžbeta Harry Gavendová, Samuel Ondrejka, Ondrej Vozárik, Marek Galbavý, Gabriela Zigová