2MB alebo dva milióny budúcnosti

Crossroad
1. tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií
Dátum: 13/06/2013 - 13/06/2013
Rok: 2013
Mesto: Trenčín
Tagy: diskusia , dobrovoľníctvo , mládež , vzdelávanie
Spolupráca:
Štefan Oliš
Iuventa

Konzultácia k Stratégii mládeže na r. 2014-2020 „2MB“ na regionálnej úrovni sa konalo pod zastrešením organizácie Iuventa. Cieľom tejto konzultácie bolo predovšetkým stretnúť sa s mladými aktívnymi ľuďmi a organizáciami, občianskymi združeniami a zástupcami neformálnych skupín pracujúcich s mládežou a umožniť diskusiu. Hlavnými bodmi, ku ktorým sa mali mladí ľudia vyjadriť, boli: zdravie, zamestnanosť, integrácia hendikepovaných a sociálne slabších, kultúra, šport, vzdelávanie a ďalšie témy. Zámerom bolo vypočuť názory mladých ľudí a sprostredkovať ich kompetentným. Zároveň zástupcovia Iuveny odprezentovali riešenia a stratégie, aké vypracovali odborníci venujúci sa mládeži. Prienikom názorov a riešení problémov mladých ľudí s odborníkmi by mala vzniknúť dlhodobá stratégia na výchovu, vzdelanie a ďalšie aktivity pre mládež. Konzultácie sa zúčastnil aj zástupca TRAKTu Štefan Oliš, ktorý sa venoval predovšetkým téme kultúry a umenia. Zároveň priniesol hodnotné poznatky a názory, ktoré by mali pomôcť aj pri podporách z grantov a iných zdrojov.

Výsledok stretnutia bol veľmi pozitívny, zapísalo sa mnoho podnetov, návrhov a hlavne sa sformulovali myšlienky mladých ľudí do podoby, s ktorou sa dá operovať aj na úrovni ministerstiev. Niektoré body boli viac všeobecné a definovali skôr myšlienku, no pri niektorých oblastiach sa riešili veľmi konkrétne situácie. Za všetky spomeniem ambíciu ministerstva školstva zaradiť do vzdelávania na základné školy predmet venujúci sa výhradne zdravej výžive. Zúčastnení priniesli rôzne názory, no dá sa povedať, že všetci sa zhodli na tom, že predmet s takýmto obsahom by nemal byť povinný a násilne vtláčaný do štruktúry ako samostatný predmet. Samozrejme riešilo sa aj mnoho ďalších problémov a podnetov. Celá tvorba stratégie je zatiaľ stále v procese, preto sa budeme v rámci svojich možností naďalej podieľať na jej tvorbe.