WIRE

O opátovi Štefanovi
Festival detí: Otvorený ateliér

Základnou myšlienkou WIRE 2017 je stimulovať sociálne zodpovedný výskum a inovácie digitalizácie pre regionálny rozvoj a pochopiť jeho spoločenský dosah s využitím synergií medzi rôznymi politikami EÚ na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Inými slovami: pochopiť a stimulovať pozitívny spoločenský a hospodársky vplyv digitálneho výskumu a inovácií na regióny EÚ a jeho obyvateľov a budovať tvorivý, sociálny a dôveryhodný región.

TRAKT v zložení Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. a Pavol Soukal pripravili pre účastníkov konferencie interaktívnu inštaláciu Folklórne graffiti s odkazom na slovenskú ľudovú symboliku s využitím umenia nových médii.


Tvorivosť pre inovácie

Veda, technika a umenie sa stávajú veľmi perspektívnou oblasťou pre vytváranie nových neočakávaných inovácií alebo pre dosiahnutie úspešnosti inovačného procesu. Poskytujú rôzne prístupy k vyvolaniu inšpirácie alebo riadeniu inovácií. Voľné „kreatívne“ umenie, ktoré je motivované nie komercializáciou, ale vnútornými stimulmi na poskytovanie nepochybných štúdií alebo emocionálnej dotykovej tváre. Často tieto technologie vytvárajú alebo inšpirujú k neočakávaným riešeniam pre priemyselné alebo každodenné problémy. Na druhej strane komerčné prístupy pozostávajú z veľmi odlišných oblastí, napr. zvukové a vizuálne predstavenia – performance pre intenzívnejšie zážitky zákazníkov, divákov, návštevníkov v obchodných priestoroch (múzeá, nákupné centrá atď.). Používajú sa v rôznych odvetviach, ako je maloobchod, zdravotníctvo, kultúra atď. Aplikované kreatívne umenie pomáha vybudovať dôveru alebo pozitívnu náladu v inováciách prostredníctvom nového dizajnu, inšpiratívnej atmosféry alebo neočakávaných skúseností koncových užívateľov, ktorí môžu byť rozhodujúcim faktorom úspešnej inovácie v regiónoch a medzi ľuďmi. Napr. Sociálna podnikateľská gamatizácia ako jeden z nových sektorov s paletou hernej mechaniky vytvára nové typy užívateľských skúseností, ktoré poháňajú skutočnú angažovanosť. Je to umenie sociálnej vedy, ktoré uľahčuje požadované správanie všetkých zainteresovaných strán alebo koncových používateľov, ktoré sa dajú použiť v rôznych komerčných procesoch. Synergia tohto sektora s rôznymi oblasťami výskumu a technického rozvoja môže priniesť významný spoločenský dosah projektov alebo iniciatív v oblasti výskumu a inovácií. Preto WIRE2017 chce stavať na tvorivosti a inšpirácii a podporovať potenciál vedy, techniky a umenia a tvorivého priemyslu na dosiahnutie atmosféry génia loci, posilňovať synergie medzi umelcami, tvorivými ľuďmi a technológiami, stimulovať inšpirácie a zvyšovať hodnotu a prijímať digitálne inovácie, budovať dôveru a pozitívne sentimenty komunít koncových užívateľov a propagovanie slovenských kreatív s inšpiratívnymi inštaláciami založenými na slovenskej tradícii – podujatia Biela noc.