Privacy Policy APP

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Všeobecné

Túto Aplikáciu vytvorilo občianske združenie TRAKT (ďalej len „TRAKT“), jej používanie v súčasnej podobe je bezplatné. Účelom tohto dokumentu je informovať používateľov Aplikácie ohľadom postupov TRAKT súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov alebo citlivých údajov spojeným s používaním Aplikácie.

Pred použitím Aplikácie Vám boli predložené Zmluvné podmienky jej používania (ďalej len „Podmienky používania“). Pravidlá spracúvania osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok požívania Aplikácie, pričom tie na Pravidlá vo svojom znení aj explicitne odkazujú. V zmysle uvedeného Vás preto žiadame, aby ste sa oboznámili so znením Pravidiel a iba ak s nimi súhlasíte, poskytli slobodný, informovaný a určitý súhlas s ich znením.
Súhlasom s uvedenými Podmienkami používania súčasne súhlasíte so spracúvaním údajov podľa týchto Pravidiel.

 

Získavanie údajov a jeho účel

Za účelom dosiahnutia lepšieho používateľského zážitku spojeného s Aplikáciou, potrebuje TRAKT získať určité údaje, na základe ktorých Vás bude možné identifikovať. TRAKT tieto údaje získa a použije iba spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách.

TRAKT spracúva nasledovné údaje:
– meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa – Aplikácia tieto informácie spracúva z dôvodu ich potreby na prípravu e-mailovej správy adresovanej konkrétnemu developerovi. Samotná Aplikácia žiadne e-maily neodosiela, iba pripravuje ich obsah. Jediný účel spracúvania týchto údajov je príprava e-mailovej správy v zmysle postupu popísaného v časti Nakladanie s údajmi. Po vstupe do Vášho e-mailového klienta už Aplikácia tieto údaje nespracováva.
– informácie o Vašom zariadení – TRAKT zhromažďuje údaje o modeli Vášho mobilného zariadenia a jeho operačnom systéme. Postupuje tak aby bolo možné posúdiť ich kompatibilitu s Aplikáciou a aby mohla zhromaždiť dáta nevyhnutné pre jej funkčnosť.
– údaje o výkone Aplikácie – TRAKT zhromažďuje oznámenia o chybách, ktoré sa vyskytli v priebehu jej používania. Tieto údaje spoločnosti ENLI pomáhajú s diagnostikou technických porúch, ich odstránením a prevenciou pre budúce používanie.

 

Nakladanie s údajmi

Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu Aplikácia použije po vstupe do e-mailového klienta Vášho mobilného zariadenia na vyplnenie informácií potrebných pre prípravu e-mailu adresovanému developerovi. S prihliadnutím na aspekty uvedeného procesu, tieto dáta nebudú TRAKT ani tretími osobami uchovávané. Údaje budú spracúvané výlučne za účelom prípravy e-mailovej komunikácie s developerom a následne zmazané.

 

Zdieľanie údajov

TRAKT Vaše údaje neposkytne tretím osobám, okrem prípadov uvedených v týchto Pravidlách. TRAKT si vyhradzuje právo poskytnúť akékoľvek údaje potrebné na poskytnutie súčinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, iných právnych noriem alebo na oprávnenú žiadosť v súlade s právnym poriadkom SR. TRAKT bude takto postupovať iba za účelom zachovania súladu s právnymi predpismi, príp. žiadosťami štátnych orgánov, presadzovania práva alebo vyšetrovania.

 

Uchovávanie údajov

Údaje získané prostredníctvom Aplikácie budú spracúvané v Európe. Aplikácia neuchováva Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo ani e-mailovú adresu.

 

Odkazy na iné webové stránky

Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Kliknutím na odkaz na webové stránky tretích osôb budete presmerovaný na danú stránku. Upozorňujeme Vás, že tieto externé webové stránky nie sú prevádzkované TRAKT, preto zdôrazňujeme potrebu oboznámenia sa s pravidlami spracúvania osobných údajov jednotlivých externých webových stránok. TRAKT nemá na tieto externé webové stránky žiaden dosah a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, pravidlá spracúvania osobných údajov alebo úkony týchto webových stránok, príp. služieb, prevádzkovaných, resp. poskytovaných tretími osobami.

 

Súkromie maloletých

Táto Aplikácia nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. TRAKT vedome nezískava údaje, ktoré určujú alebo môžu určiť osobu mladšiu ako 16 rokov.
V prípade, že TRAKT získa vedomosť, že jej osoba mladšia ako 16 rokov poskytla osobné údaje bez súhlasu jej zákonného zástupcu, takéto údaje budú okamžite zmazané.
Ak máte vedomosť, že osoba, ktorej ste zákonným zástupcom a je mladšia ako 16 rokov, poskytla TRAKT osobné údaje, žiadame Vás o okamžité oznámenie tejto skutočnosti, aby TRAKT mohla vykonať nevyhnutné opatrenia.

 

Zmeny Pravidiel

TRAKT môže kedykoľvek aktualizovať znenie týchto Pravidiel. Preto Vás žiadame, aby ste tieto stránky priebežne kontrolovali. Nové znenie Pravidiel bude vždy k nahliadnutiu na týchto stránkach. Zmeny Pravidiel nadobudnú účinnosť okamihom ich uverejnenia na týchto stránkach.

 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov týkajúcich sa Pravidiel, neváhajte TRAKT kontaktovať na oz.trakt@gmail.com

 

 

 

PERSONAL DATA PROCESSING RULES

 

Generally

This Application was created by the civic association TRAKT (hereinafter referred to as „TRAKT“), its use in its current form is free of charge. The purpose of this document is to inform the users of the Application about TRAKT’s practices related to the processing of their personal data or sensitive data associated with the use of the Application.

Before using the Application, you have been presented with the Terms of Use (the „Terms of Use“). The Personal Data Processing Rules (hereinafter referred to as the „Rules“) form an integral part of the Terms of Use of the Application, and they explicitly refer to the Rules in their wording. As a result, we ask you to become familiar with the wording of the Rules and only if you agree with them do you provide free, informed and certain consent to the wording of the Rules.
By agreeing to the Terms of Use, you agree to the processing of data under this Policy.

 

Data acquisition and its purpose

In order to achieve a better user experience associated with the Application, TRAKT needs to obtain certain data to identify you. TRAKT will only collect and use this data in the manner specified in these Rules.

TRAKT processes the following data:
– name, surname, phone number, e-mail address – The application processes this information because of its need to prepare an e-mail message addressed to a particular developer. The application itself does not send any emails, it just prepares their content. The only purpose of processing this data is to prepare an e-mail message as described in Data Handling. When you enter your email client, the application no longer processes this data.
– information about your device – TRAKT collects data about your mobile device model and its operating system. It proceeds in order to assess their compatibility with the Application and to collect the data necessary for its functionality.
– Application Performance Data – TRAKT collects reports of errors that have occurred during its use. This ENLI data helps you diagnose, correct, and prevent technical malfunctions for future use.

 

Data handling

Your name, surname, telephone number and e-mail address The application will use it after entering the e-mail client of your mobile device to fill in the information necessary to prepare e-mail addressed to the developer. Taking into account aspects of this process, this data will not be stored by TRAKT or third parties. The data will be processed solely for the purpose of preparing e-mail communication with the developer and subsequently deleted.

 

Data sharing

TRAKT will not disclose your data to third parties except as provided in these Rules. TRAKT reserves the right to provide any data necessary for the provision of cooperation under generally binding legal regulations, other legal standards or upon a justified request in accordance with the legal order of the Slovak Republic. TRAKT will only proceed in this way for the purpose of maintaining compliance with legal regulations. requests from public authorities, law enforcement or investigations.

 

Data retention

Data obtained through the Application will be processed in Europe. The app does not store your first name, last name, phone number or email address.

 

Links to other websites

The app may contain links to other websites. Clicking on a link to a third-party website will take you to that page. Please note that these external websites are not operated by TRAKT, therefore we emphasize the need to familiarize yourself with the rules for processing the personal data of each external website. TRAKT has no influence on these external websites and assumes no responsibility for the content, rules of processing of personal data or actions of this website, or for any of these websites. services, operated, respectively. provided by third parties.

 

Minors‘ privacy

This app is not for people under 16 years of age. TRAKT does not knowingly obtain data that identifies or may identify a person under 16 years of age.
In the event that TRAKT becomes aware that a person under the age of 16 has provided personal data without the consent of its legal representative, such data will be deleted immediately.
If you are aware that a person of whom you are a legal guardian and is under 16 years of age has provided TRAKT with personal information, we ask you to report this immediately so that TRAKT can take the necessary measures.

 

Changes to the Rules

TRAKT may at any time update the text of these Rules. Therefore, we ask that you review this site on an ongoing basis. The new wording of the Rules will always be available on this site. Changes to the Policy will come into effect as soon as they are posted on this site.

 

Contact

If you have any questions or suggestions regarding the Rules, please do not hesitate to contact TRAKT at oz.trakt@gmail.com