Nitrianska galéria

Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965. Svoju činnosť zahájila v budove veľkého seminára – vtedy Oblastného nitrianskeho múzea. Ešte v tom istom roku získala priestory v budove bývalého župného domu, kde sídli dodnes. Výstavnú činnosť v župnom dome zahájila 12. decembra 1965 výstavou bývalých a vtedajších nitrianskych výtvarníkov. Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná v roku 1968 oblastná a od roku 1972 krajská pôsobnosť. V roku 1980 otvorila galéria v rámci svojej správy Galériu mladých – ojedinelú svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytovala priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V roku 1982 bola v súvislosti so správou diel z pozostalosti akad. maliara Františka Studeného premenovaná na Galériu Františka Studeného. Od roku 1990 niesla názov Nitrianska štátna galéria. Založením regionálnych kultúrnych centier bola galéria začlenená pod Ponitrianske kultúrne centrum a jej názov znel Ponitrianska galéria až do roku 1999, kedy sa vrátila k pôvodnému a súčasnému názvu Nitrianska galéria. Nitrianska galéria je rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja ( v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je galéria od roku 2002 ) so samostatnou právnou subjektivitou. Základným poslaním galérie je cieľavedome zhromažďovať, vedecky spracovávať a vyhodnocovať, odborne spravovať, ochraňovať, využívať a prezentovať diela všetkých disciplín výtvarného umenia 20. a 21. storočia. V súčasnosti disponuje piatimi výstavnými priestormi:

Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salón je určený komorným autorským prezentáciám.V roku 2001 bola obnovená činnosť  Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie BUNKER od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.

V roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne i diela staršieho dáta z oblastí maľby, plastiky, kresby, grafiky a iných médií. Zároveň aj akousi náhradou za chýbajúce stále expozície. Okrem výstavnej činnosti galéria ponúka bohatý program kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí: Galéria hudby – cyklus komorných koncertov, 4-3-2-1… besedy so spisovateľmi, afterpARTy – diskusie o výtvarnom umení s autormi výstav, pravidelné podujatia: Týždeň Nitrianskej galérie – pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, Biela noc – v rámci festivalu Divadelná Nitra, Postmutart – cyklus súčasnej hudby s intermediálnymi presahmi. Zo vzdelávacích programov pre deti a študentov sú zaujímavé projekty Tvoriť môže každý, Umenie hrou a Mladý tvorca. Tradičným podujatím , ktoré galéria