Asociácia kreatívcov

Asociácia združuje a zastrešuje ľudí pôsobiacich v oblasti kreatívneho priemyslu. Hlavným cieľom je jednotné vystupovanie voči inštitúciám, pomoc a vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach.

Kreativita prináša inováciu, riešenia problémov, uplatnenie tvorivosti, nové techniky, nástroje i teórie predstavivosti. Kreatívny priemysel tvorí významné percentá v hospodárskom rozvoji na úrovni štátu, celoeurópskej i svetovej ekonomiky. Tento segment označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, výtvarné umenie, ale aj tvorba počítačových hier či reklama.

Cieľom asociácie je spájať ľudí z kreatívnych oblastí. Vytvoriť priestor pre budovanie siete kontaktov, možnosť výmeny názorov, nápadov a skúseností. Kreatívec má množstvo skúseností z oblasti, v ktorej pôsobí a často aj mimo svoju oblasť (realizácia projektov, formálne a technologické riešenia, oblasť dotácií  písania grantov, sponzoring, komunikácia s partnermi jednotne voči inštitúciám, či zákonodarcom. Asociácia kreatívcov ponúka priestor pre osobný i spoločný kreatívny posun, myšlienkové smerovanie, nové témy a inšpiráciu. Významným benefitom členstva je možnosť priamo spolupracovať s odborníkmi v tejto oblasti a zároveň participovať na rôznych projektoch.

Asociácia ponúka priestor na rôzne diskusie, prednášky, stretnutia, spoločné výstavy a projekty. Asociácia zároveň rešpektuje súkromie svojich členov. Mnoho umelcov a kreatívnych ľudí je introvertných a má tendenciu uzatvárať seba i svoje myšlienky. Kreatívci si často uvedomujú potrebu konzultácie, komunikácie a participácie. Asociácia slúži na záštitu týchto aktivít, nakoľko vytvára impulzy pre vzájomnú komunikáciu.

Naopak mnohí kreatívci postrádajú priestor na prezentáciu myšlienok i tém, technologických know-how a predovšetkým publikum, ktoré je schopné vnímať a porozumieť. Členovia asociácie tvoria kreatívnu komunitu. Tá sa vzájomne podporuje a vytvára podporné autorské a kooperatívne aktivity.