Akadémia umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku dňu 01. 07. 1997. Akadémia napĺňa svoje poslanie poskytovaní vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijných oboroch hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií.Poslaním Akadémie umení, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Sme umeleckou školou, ktorá pred pätnástimi rokmi vznikala ako prvá mimo bratislavská umelecká vysoká škola a svoj zmysel potvrdila okrem iného aj tým, že vychovala v oblasti divadelného, hudobného, filmového a výtvarného umenia vyše dvetisíc absolventov, ktorí dnes šíria jej dobré meno doma aj v cudzine. Výchova v oblasti umenia má svoje špecifiká a líši sa od ostatných vysokých škôl svojou náročnosťou na pedagóga, ktorý okrem svojich školských povinností, žije aj pre svoju umeleckú tvorbu. Prístup k žiakom je vo väčšej miere individuálny , než je tomu na iných vysokých školách, a teda pomer počtu pedagógov k počtu poslucháčov je približne 1:6. Záleží nám na tom, aby sa talent – ktorý je nutným predpokladom štúdia na umeleckej škole – rozvíjal spolu s rozširovaním horizontu poznania poslucháča, aby sa škola stala priestorom, v ktorom mladý človek dozrieva nie len ako špecialista vo svojom umeleckom zameraní, ale komplexne. Verím, že naši absolventi si dokážu vydobyť, obhájiť a udržať v spoločnosti rešpekt a priestor pre seba a svoju umeleckú tvorbu. Ten je v dobe, kedy sa prísne prihliada najmä na parameter ekonomickej efektívnosti až príliš ohrozený. V oblasti materiálno-technického vybavenia našej školy podstatným spôsobom vylepšila podmienky, v ktorých pacujeme v ostatných dvoch rokoch dotácia z Ministerstva školstva a EÚ v podobe grantu z operačného programu Výskum a vývoj Agentúry ministerstva školstva pre účely dobudovania infraštruktúry vysokých škôl. Vďaka spomínanému grantu máme možnosť implementovať na všetkých našich troch fakultách projekt v hodnote viac ako 5,5 miliónov euro. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí venovali vzniku a rozvoju školy v jej pomerne krátkej – no turbulentnej – histórii kus svojho života, a prispeli tak k jej stabilizácii, zviditeľneniu, ako aj vážnosti, ktorej sa naša Akadémia teší v rodine ostatných vysokých škôl na Slovensku.