Andy Warhol Museum of Modern Art

6. augusta 1928 sa za úpornej horúčavy v Pittsburghu narodil Andy Warhol, čím sa začalo proto-obdobie novej epochy dejín umenia… Plachý chlapec, často počúvajúci príbehy svojej matky Júlie o nájdených lebkách a kostrách vojakov v mikovských lesoch, ale aj o iných príbehoch odohrávajúcich sa v týchto končinách východného Slovenska, si postupne fixoval svoju vlastnú víziu o umení, živote, ale aj o kraji svojich rodičov.

„Ja pochádzam odnikiaľ“ – veta, ktorou Andy často odpovedal novinárom pýtajúcim sa na jeho pôvod, je opäť iba súčasť jeho celoživotnej „taktiky“ kamuflovať. Pravdou však je, že Andy Warhol skutočne vedel o svojom pôvode, pretože potom by nebolo pravdou všetko to, čo o ňom a jeho rodine vypovedajú jeho bratia a blízki príbuzní. Teda verme im, pretože oni sú tým najpravdepodobnejším zdrojom informácií o ňom ako človeku. A v kontexte umeleckého i životného odkazu Andyho Warhola, ako aj jeho bratov a príbuzných, vzniklo v Medzilaborciach Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ktoré túto pravdu obhajuje a prezentačnými umeleckými spôsobmi i propaguje.

Vzniku Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach však predchádzali aktivity realizované najprv v Malej galérii Klubu priateľov výtvarného umenia pri výtvarnom odbore Základnej umeleckej školy a neskôr Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach. Počas existencie týchto inštitúcií sa podarilo v čase ešte bývalého komunistického režimu zozbierať pomerne veľa materiálov, rôznych autentických dokumentov, ktoré sú dnes súčasťou zbierkového fondu a archívu múzea.

S oficiálnou platnosťou existuje múzeum od 1. 9. 1991 najprv v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, od roku 2001 je zriaďovateľom Vyšší územný celok Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Dnes už môžeme priamo povedať, že bez iniciatívy Johna Warholu, Dr. Michala Bycka, PhD., F. Hughesa, V. Protivňáka, Spoločnosti Andyho Warhola a The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku by múzeum neexistovalo. Spomenutí ľudia a spoločnosti sa zaslúžili o to, aby sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sformovalo ako nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.

Už od svojho vzniku múzeum špecifikovalo svoju činnosť v kontexte potrieb a aktualít múzejných inštitúcií na Slovensku i v zahraničí, vytvárajúc pritom podmienky pre existenciu aj intermediálnych aktivít, kumulujúc pritom inštitúciu do komplexu umelecko-edukačno-vedeckých reflexií v rovine aktuálnych trendov vo svete.

Ako prvé múzeum na Slovensku koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva aj tie tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, ktoré doposiaľ málo inštitúcií akceptuje (ako napríklad vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie na Slovensku, muzeoedukologické aktivity a podobne).

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa prezentuje troma stálymi expozíciami diel Andyho Warhola, vzácnych artefaktov o pôvode umelca získané alebo zapožičané od pozostalých a blízkych umelca. K prvej stálej expozícii patria práce Andyho najstaršieho brata Paula Warholu a jeho syna Jamesa. Paul je výtvarník-amatér žijúci na farme neďaleko Pittsburghu, jeho syn James je profesionálnym výtvarníkom, venujúcim sa knižnej ilustrácii pre deti. Obrazy Paula Warholu môžeme považovať za výtvarné experimenty, pretože vytvára pestrofarebné dekoratívne obrazy pomocou odtláčania slepačích nôžok na rôzne farebné podklady. James Warhola sa v tejto expozícii prezentuje dvoma olejomaľbami Novodobý gladiátor a Čarodejnícka dielňa. Koncepčne na túto expozíciu nadväzuje expozícia o pôvode Andyho Warhola, ktorej obsahom sú dokumenty, artefakty prevažne zapožičané od jeho rodinných príslušníkov.

Súčasťou expozície je napríklad autentická listina, ktorou sa Andy Warhol zriekol dedičných majetkov v rodisku svojich rodičov v Mikovej, fotografia portrétu Júlie Warholovej, podľa ktorej Andy Warhol urobil slávny portrét svojej matky technikou serigrafie. Medzi najcennejšie artefakty v tejto expozícii patrí autentická košieľka, v ktorej boli pokrstení synovia Júlie a Andreja Warholovcov – Paul, John a Andy, ale aj Andyho autentický fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare. Expozíciu doplňuje i dokument z podpisovej akcie za zriadenie múzea, organizovaná Michalom Cihlářom a Alešom Najbrtom v roku 1989, ktorú okrem iných podpisovalo aj mnoho osobností politického a kultúrneho života (jedným z nich bol aj bývalý prezident ČSFR a Českej republiky Václav Havel, či významný európsky umelec Milan Knížák).

Hlavná a najobsiahlejšia expozičná časť múzea zahŕňa stálu expozíciu diel Andyho Warhola. Pozostáva z obrazov zapožičaných múzeu Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, súkromných zberateľov, ale aj z diel, ktoré sú majetkom múzea. Expozícia je koncepčne vypracovaná tak, aby v nej boli obsiahnuté všetky dôležité tvorivé obdobia umelca, vrátane jeho dominantných výtvarných tém. Diela sú prevažne serigrafie na kartónovom papieri, niektoré z nich ručne kolorované. K najstaršie datovaným patria dve serigrafie Campbellovych polievok z roku 1969. K najvýznamnejším zaraďujeme portfólio 10 najznámejších Židov 20. storočia či portfólio Ladies and Gentlemen. Návštevníci múzea môžu zhliadnuť i varianty kardinálnych tém Andyho Warhola, medzi ktoré patrí téma kvetov a téma smrti. Z tohto cyklu je v expozícii zastúpené portfólio z roku 1974 Flowers (Black and White), dvojica serigrafií Kvety I a Kvety II z roku 1970, dve serigrafie Elektrické kreslo II z roku 1971, ktoré patria do cyklu takzvaného Americká smrť.

K témam komunistické symboly patria v expozícii serigrafie Kladivo a Kosák či Červený Lenin. Portréty slávnych osobností patria medzi obľúbené, v expozícii ich zastupujú portréty napríklad lídra skupiny Rolling Stones Micka Jaggera, Ingrid Bergmanovej, Mildred Scheel, Lillian Carterovej, H. Ch. Andersena, Teddyho Roosevelta, Sv. Apollonie atď. Vymenované diela a portfóliá patria medzi najvýznamnejšie, samozrejme, súčasťou expozície sú aj ďalšie originály Andyho Warhola či výstavné tlače tzv. exhibition prints, určené výlučne na výstavné účely bez možnosti komerčného využitia v podobe predaja, alebo faksimile. Stále expozície a výstavná činnosť nie sú jedinými aktivitami múzea.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je známe tým, že v svojej dramaturgickej oblasti venuje pomerne dôležitú pozornosť aktivitám umelecko-edukačného charakteru. Svedčí o tom aj zriadenie Experimentálneho centra umeleckej výchovy Spoločnosti Andyho Warhola pri Múzeu moderného umenia Andyho Warhola, ako aj fakt, že v nadväznosti na úspešne realizované aktivity nadregionálneho charakteru došlo k zriadeniu špeciálneho Oddelenia muzeoedukológie, ktoré už koncepčne rieši problémy umeleckej edukácie v teoretickej i praktickej rovine v kontexte snahy vytvoriť z múzea živý organizmus a nie formálne udržiavané mauzóleum. Edičná činnosť múzea je ďalším variantom umeleckej edukácie a veľmi prospešným médiom interného vedeckého i odborného výskumu. Okrem vydávania propagačných katalógov k výstavám, informatívno-metodických listov o problematike obsahov muzeoedukologických aktivít vydáva za finančnej pomoci Spoločnosti Andyho Warhola, dotovanej z Nadácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, aj výsledky svojho výskumu v podobe odbornej literatúry, zaoberajúcej sa predovšetkým problémami muzeoedukológie (problematika percepcie, recepcie umeleckého diela, postmoderných a súčasných tendencií v umení a pod.).

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pravidelne vypracováva projekty z aktuálnych ponúk grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky či Spoločného fondu malých projektov pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je ojedinelou inštitúciou (je spolu s Múzeom Andyho Warhola v Pittsburghu jediným múzeom Andyho Warhola na svete), spolupracuje s rôznymi umeleckými inštitúciami podobného odborného zamerania v zahraničí.

Ako výsledok spolupráce sa realizujú a kurátorsky vypracovávajú medzinárodné výstavné projekty propagujúce a reflektujúce život a dielo Andyho Warhola v kontexte postmoderných tendencií v umení.

V rámci týchto medzinárodných výstav sa kurátorské projekty pripravujú v konfrontácii s tendenciami postpop–artu, resp. neopop–artu na Slovensku i v zahraničí. Sprievodnými akciami týchto výstav sú prednášky, semináre, happeningy, performance, koncerty a iné akcie, ktoré reflektujú tematické a ideové zameranie výstavy.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa snaží prostredníctvom svojich pracovníkov neustále zlepšovať svoju činnosť, budovať zbierkový fond, aby si múzeum zachovalo status reprezentujúci našu kultúru doma i v zahraničí.

Mgr. Martin CUBJAK
muzeoedukológ a kurátor