dobrovoľníctvo

Ide o prax ľudí pracujúcich v prospech iných osôb alebo konkrétnu príčinu, bez platenia za poskytnutý čas a služby. Dobrovoľníctvo je však aj forma neformálneho a informálneho vzdelávania. Za dobrovoľnícku činnosť nedostanete hmatateľnú odmenu, napriek tomu sa dá získať oveľa viac než si myslíte. Odmenou môže byť určite úsmev na tvári dieťaťa, dobrý pocit z renovácie starobylej farmy, rekonštrukcie hradu, či nové priateľstvá a životné skúsenosti. Výsledok dobrovoľníckej práce stojí za námahu a hlavne má obrovský význam pre celú spoločnosť.

Slovenčina

Festival svetla a tieňa

Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici v roku 2017 predznamenal výrazný a zároveň rastúci záujem širokej a odbornej verejnosti o súčasné multižánrové umenie. Masová divácka kulisa niekoľkonásobne prekonala očakávania organizátorov napriek chladnému a nepriaznivému počasiu. Na festivale sa predstavili mladí ešte neetablovaní umelci a študenti stredných (Stredná škola S.Mikovínyho B.Štiavnica) a vysokých umeleckých škôl (Akadémia umení BB, VŠMU Bratislava) z oblastí digitálneho umenia, umenia nových médií, umenia performancie, videoartu a fotografie.

Festival detí

Slovensko ako jediná krajina v Strednej Európe nemá pre deti a mladistvých vytvorený žiaden ucelený festival zameraný na umenie. Často ide o živé podujatia, na ktorých môžu byť deti po prvýkrát v blízkom kontakte s umením a dotknúť sa ho inak ako ho poznajú zo školy. V posledných rokoch navyše deti opúšťajú umelecké záľuby a vymieňajú ich za prvoplánovú zábavu cez počítače a internet. Napriek tomu, že umenie sa postupne u detí stáva menej obľúbené, je možné ich ním stále zaujať.

Festival svetla a tieňa

Druhý ročník Festivalu svetla a tieňa nadviazal na pozitívne ohlasy divákov prvého ročníka, ktorý vznikol v Banskej Bystrici v roku 2015 - pri príležitosti vyhlásenia za Medzinárodný rok svetla a technológií, založených na svetle. Festival v roku 2016 predstavil najmä architektonické a historické lokálne kontexty z inej perspektívy.

Príprava dobrovoľníckeho centra

V Trenčíne sa 23. júla 2015 uskutočnilo prvé stretnutie ohľadom vzniku dobrovoľníckeho centra pre Trenčiansky kraj. Zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, mestských inštitúcií a zástupcovia TSK si na stretnutí vytýčili ciele a plán, ako pripraviť pôdu pre vznik dobrovoľníckeho centra v Trenčíne. TRAKT tu mal svojho zástupcu, tajomníka združenia, Štefana Oliša.

2MB alebo dva milióny budúcnosti

Konzultácia k Stratégii mládeže na r. 2014-2020 "2MB" na regionálnej úrovni sa konalo pod zastrešením organizácie Iuventa. Cieľom tejto konzultácie bolo predovšetkým stretnúť sa s mladými aktívnymi ľuďmi a organizáciami, občianskymi združeniami a zástupcami neformálnych skupín pracujúcich s mládežou a umožniť diskusiu. Hlavnými bodmi, ku ktorým sa mali mladí ľudia vyjadriť, boli: zdravie, zamestnanosť, integrácia hendikepovaných a sociálne slabších, kultúra, šport, vzdelávanie a ďalšie témy. Zámerom bolo vypočuť názory mladých ľudí a sprostredkovať ich kompetentným.

Odoberať RSS - dobrovoľníctvo

Back to Top