Opatovce nad Nitrou

Hornonitrianska kotlina, ktorá tvorí základ regiónu hornej Nitry, je členitou zníženinou na hornom toku rieky Nitry a skladá sa z niekoľkých kotlín. Z jednotlivých strán ju ohraničujú pohoria: na severe a severovýchode Malá Fatra a Žiar, na východe Kremnické vrchy a Vtáčnik, na juhu pohorie Tribeč, pričom cez Brodziansku bránu preniká do severného výbežku Podunajskej nížiny a západnú časť tvoria Strážovské vrchy s oddielmi Nitrické vrchy (skupina Rokoša) a Malá Magura.

Rieka Nitra prameniaca pod Reváňom (1204,6 m nad m.), ktorá tvorí hlavnú os okresu Prievidza, vytvára takmer celú juhovýchodnú hranicu územia Opatoviec nad Nitrou. Od blízkych Bojníc oddeľuje obec Teplý potok, ktorý vyteká z jazierka v bojnických kúpeľoch. Okrem toho z vodných tokov priečne na pozdĺžnu os obce pretekajú ďalšie dva potoky.

Územie v Opatovciach nad Nitrou je málo členité. Má rovinný až pahorkatinný charakter. Povrch tvoria štvrtohorné fluviálne nivné hliny až hlinito-štrkové sedimenty v náplavových kužeľoch a v prikorytovej časti rieky fluviálne nivné piesky. Ďalej sú prítomné sladkovodné vápence. Treťohorné usadeniny - pestrofarebné ílovce a pieskovce, často flyšového charakteru, sú najrozšírenejšou anorganickou zložkou. Z mladšieho horninového podložia len ojedinele vystupujú trosky druhohorných dolomitov a vápencov. Z pôdnych typov prevládajú fluvizeme a rendziny.

S prameňom až do rána

Kultúrny dom v Opatovciach nad Nitrou ožil plesom. S prameňom až do rána, taký názov niesol už ôsmy ročník plesu, ktorý organizuje občianske združenie Opatovský prameň s podporou obce. Hrali kapely, vystúpili Vertigo, Aca people, diváci videli ukážku z multimediálneho predstavenia Ľudevít i vystúpenie kúzelníka Talostan nielen s bublinami. Projekciu zabezpečil Lukáš Matejka (TRAKT).

 

Odoberať RSS - Opatovce nad Nitrou

Back to Top